Connect with us

Jeszenszky Géza

Létezik-e „boszniai Szerb Köztársaság”?

Avatar photo

Közzétéve:

A megjelenés dátuma

Szerb Köztársaság Szarajevó / Republika Srpska
A nemzetközi békefenntartó erők Szarajevóban, 1994-ben (Forrás: X-platform)
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 4 perc

1994. március 17-én a nemzetközi békefenntartók katonai szállítórepülőgépén fölkerestem az akkor még szerb ostromzár alatt álló Szarajevót. Páncélozott harci járműben, golyóálló mellényben és sisakban vittek a romos kormányhivatalba, ahol Irfan Ljubijankić külügyminiszter fogadott. (Egy évvel később helikopterét úgy lőtték le, mint most Prigozsin repülőgépét.) Megrázó látvány volt a már két éve szerb ágyúzástól és mesterlövészektől szenvedő város, ahol egyetlen ép ház sem maradt. Vendéglátóim fölidézték, hogy milyen sokat fejlődött Bosznia az első világháború előtt, különösen, amikor a magyar Kállay Béni volt a kormányzó.

Ma – hála Istennek és a Daytoni Egyezmények – béke van és Szarajevó nem katonai, hanem idegenforgalmi célpont. De a felszín alatt az országban állandó a feszültség, és ennek nincs nagyobb felelőse, mint Milorad Dodik, a Republika Srpska elnöke. Nem titkolt célja minél inkább lazítani Bosznia-Hercegovina állami egységét, és előbb-utóbb „entitásának” egyesítése Szerbiával. Miközben ezért az Európai Unióhoz fűződő viszonya rossz, az Orbán-kormánnyal egyre jobb. Ennek jeleként szép szavak mellett komoly pénzbeli és gyakorlati támogatást ért el mostani, augusztus 20-i budapesti látogatásán. A létrehozni tervezett munkacsoport azonban a központi kormány (államelnökség) hozzájárulása nélkül törvénytelen.

Nemzetközi jogilag, mint szuverén állam, a boszniai Szerb Köztársaság nem létezik, csak mint Bosznia-Hercegovina állam egyik alkotórésze, mondhatjuk tartománya, közigazgatási egysége. Úgy, mint Skócia az Egyesült Királyságban, Bajorország a Német Szövetségi Köztársaságban, Katalónia a Spanyol Királyságban, vagy 1991 előtt volt az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság a Szovjetunióban.

A mai Skóciával ellentétben a Szovjetunió Ukrán (és Belorusz) köztársaságának volt külügyminisztériuma, sőt még ENSZ-tagsága is, de önálló államisága, külpolitikája, diplomáciai apparátusa nem volt. Ez a két szovjet tagköztársaság 1990 előtt semmiféle önálló kapcsolatot nem tarthatott fönn, megállapodást nem köthetett más állammal, még annak valamely tartományával, megyéjével sem. Skócia, Katalónia sem – csak a központi kormányon keresztül. Regionális együttműködés viszont létezhet független államok egyes részei között, ilyen volt az egyes olasz, osztrák, jugoszláv és magyar területek gazdasági és kulturális együttműködését szolgáló Alpok-Adria Munkaközösség az 1980-as években.

Arra azonban sem a múltban, sem a jelenben nem ismerek példát, hogy egy állam valamely része önálló, akár a központi kormánnyal ellentétes külpolitikát folytasson. Noha 1871 és 1919 között volt egy Bajor és egy Szász Királyság, fogadott külföldről diplomatákat, de föl nem merült, hogy 1914-ben a Német Császársággal együtt ne meneteljen a végül önálló létük maradványait is megszüntető világháborúba.

1918 előtt Magyarországnak volt önálló parlamentje, kormánya, sőt futballválogatottja is, beleszólhatott az Osztrák-Magyar Monarchia közös külpolitikájába is, akár meg is vétózhatta volna a Belgrádnak küldött végzetes ultimátumot – de sajnos nem tette.

Amikor 1905-ben a norvég parlament felmondta a Svéd-Norvég Királyság unióját és deklarálta függetlenségét, Svédország mérlegelt ellene egy katonai akciót, de elvetette, és azóta is béke és barátság áll fönn a két skandináv állam között. (Rövidesen a NATO-ban is szövetségesek lesznek, amint Törökország és Magyarország is hozzájárul ehhez.)

Végül egy aktuális példa: amikor az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, Skóciában erős volt az a hang, hogy ők maradjanak abban benn, de erre alkotmányos lehetősége nem volt az 1998-as devolúció óta létező edinburghi parlament kormányának.

Szerb Köztársaság Szarajevó

Milorad Dodik, Željka Cvijanović és Orbán Viktor Budapesten (Forrás: X-platform, Milorad Dodik)

Úgy tűnik, hogy nemcsak Dodik, hanem a boszniai Szerb Köztársaság polgárainak többsége is szeretne elválni a Bosnyák-Horvát Föderációtól és csatlakozni a belgrádi központú szerb államhoz, de ez a külhatalmak határozott ellenkezése és a Daytoni Szerződés miatt nem lehetséges. A szerb „entitás” barátkozhat államokkal, így Magyarországgal is, köthet szerződéseket, de csak a közös állam háromfős elnökségének a jóváhagyásával. Magyarországnak vannak – elsősorban történelmi okokból – szoros gazdasági és kulturális kapcsolatai Bajorországgal, Baden-Württenberggel, Burgenlanddal és más régiókkal, közigazgatási egységekkel, de ezeket az adott államok kormánya üdvözli, támogatja.

Ha komolyan vesszük a nemzetek önrendelkezési jogát, és ennek alapján elismerjük Koszovó kiválását Szerbiából, akkor elvben elfogadható, sőt támogatható a boszniai szerb entitás csatlakozása Szerbiához. De ha ránézünk a Republika Srpska térképére, akkor ez fizikailag is elképzelhetetlen. Egy vékony karéjt látunk a Bosnyák Föderáció és Horvátország között, ennek önállósulása gazdaságilag, közlekedésileg megfojtaná a területet és lakosságát. Szarajevó pedig ismét ki lenne téve a fölötte magasodó hegyek szerb fegyvereinek.

A Daytoni Egyezmény elválasztotta egymástól a harcoló feleket, lehetővé téve, hogy lehetőleg senki se kényszerüljön ellenséges érzelmű közigazgatás alatt élni, de szabadon lehessen mozogni, dolgozni a történelmi Bosznia-Hercegovina határain belül. Ennél jobb megoldás csak az lenne, ha az egész Balkán az Európai Unió tagja lenne, és az államhatárok lehetővé tennék a szabad mozgást, szabad gazdasági tevékenységet, közös lenne a pénz (az euró), és így fokozatosan begyógyulnának a régi és az újabb sebek, megszűnnének a politikai ellentétek.

Ez ma utópia, pedig nem nehéz belátni, hogy ez lenne a lakosság érdeke. Ezt kellene támogatnia nemcsak Brüsszelnek, de Budapestnek is.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása
BALK könyvek Balkán

Jeszenszky Géza

Koszovó – a szerbek és az albánok Erdélye

Avatar photo

Közzététel:

a megjelenés dátuma

banjska kolostor
A banjskai kolostor, amelynek a környékén vasárnap a harcok dúltak
play icon A cikk meghallgatása
()
Olvasási idő: 7 perc

Nem tudom, mikor terjedt el a világban, hogy a Balkán egy puskaporos hordó, ami könnyen felrobban. Az bizonyos, hogy az ott élő népek között a történelemben állandó volt a konfliktus, és ezt az ötszáz éves török uralom sem szűntette meg. Sőt, az Oszmán Birodalom fölbomlása számos háborúhoz vezetett. A középkor végétől, a birodalom meggyengülése nyomán, állandó volt a leigázott népek lázongása a török uralom, kivált az adószedők ellen. A meghódítottak egy része viszont megbékült, áttért az iszlámra, és beépült a fennálló rendszerbe.

A 17. században a török hadsereg vezetői, a nagyvezírek általában albán nemzetiségűek voltak. Hogy ekkortól állandósult-e a szerbek és az albánok ellentéte, vagy az 1389-es rigómezei (Koszovopolje) csatáig megy vissza, ahol a török győzelmet a szerbek az albánok árulására fogják, lényegtelen. Mire az 1912-es első balkáni háború eredményeként a mai Koszovó területe a győztes Szerbia része lett, ott az albánok már vitathatatlanul a lakosság többségét, noha nem túlnyomó többségét alkották.

Eddig a pontig bizonyos hasonlóság áll fönn az Erdély körüli román-magyar vitával. Ki élt ott hamarább, mi az erősebb, a történelmi jog, vagy a lakosság összetétele, nagyhatalmi szó dönthet-e a terület státusáról és határairól? A viták nehezen csillapodnak, és könnyű hozzájuk gyúanyagot gyártani. Ahogy a szerbek számára Koszovó múltjuk és nemzetük meghatározó része, amiért sok véráldozatot hoztak, a magyarok számára Erdély, a független fejedelemség volt Mohácstól az 1848-ban kimondott Unióig „a másik magyar haza.” Két békeszerződésben rögzített elveszítése máig is nehezen megemészthető trauma. Erdély magyar népessége és kultúrája integráns eleme a magyar tudatnak. A mindenkori magyar kormányok kiállnak a romániai magyarok jogai mellett és támogatják a nemzettársaik jövőjéhez szükséges lépéseket.

Ahogy 1920 után Erdélyben a román uralom, úgy a Szerb-Horvát-Szlovén királyságban a szerb, telepítésekkel, erőszakos asszimilációval próbálta magának biztosítani a területet. Tito Jugoszláviája kezdetben modernizációval, fejlesztésekkel és az albánoknak adott engedményekkel, korlátozott autonómiával remélte azok lojalitását biztosítani. (Ezzel Románia csak rövid ideig, inkább csak látszat-intézkedésekkel, székely autonómiával próbálkozott.)

A koszovói albánok körében magas népszaporulattól és erősödő nemzeti tudattól megrettenve az 1980-as évektől a szerbek elnyomó intézkedéseket vezettek be, Milošević megszüntette a korábban élvezett autonómiát, bezárták az albánul tanító iskolákat, a hadsereg megszállta a területet. Válaszul az albánok létrehozták saját iskolarendszerüket, 1991 szeptemberében titkos népszavazáson Koszovó függetlensége mellett döntöttek, és október 19-én kikiáltották a független Koszovót.

ibrahim rigova

Ibrahim Rugova, a koszovói albán Gandhi, Koszovó első elnöke

Amikor 1991. szeptemberében Albániában jártam hivatalos látogatáson, készséggel találkoztam a koszovói albánok egyik vezetőjével. Összhangban a nemzeti kisebbségek jogait biztosító nemzetközi dokumentumokkal, támogatóan nyilatkoztam jogvédő harcukról, az autonóm státus indokoltságáról. A békés megoldásra, a kompromisszumra kész Ibrahim Rugovát elutasítva a belgrádi vezetés azonban a fegyveres elnyomás fokozása mellett döntött. Halálos áldozatokat követelő gerilla harc volt a válasz, ami átment népfelkelésbe. A következő lépés az albán lakosság erőszakos kitelepítésének megkezdése volt. Ezt a nyugati világ népirtásnak minősítette, a NATO légi háborúval, bombázásokkal próbálta megakadályozni.

A fenyegető szárazföldi háború elhárítása érdekében Milošević végül kapitulált, a szerb fegyveres erők és velük a szerb lakosság egy része elhagyta a tartományt, de az ország északi részén, Mitrovica város környékén, ahol a népesség döntő többségét alkotja, ottmaradt. 1999 júniusában az ENSZ BT 1244-es határozata kimondta, hogy Koszovó Jugoszlávia autonóm tartománya, a közrendet nemzetközi erők, a KFOR biztosítja. A 120 tagú nemzetgyűlésben 20 hely a (szerb) nemzeti kisebbség számára van fenntartva.

2008. február 17-én a parlament kikiáltotta az ország függetlenségét. Idővel ezt 105 állam, köztük Magyarország elismerte, de Szerbia, valamint az Oroszországi Föderáció, a Kínai Népköztársaság, Románia, Szlovákia és Görögország erre azóta sem hajlandó.

Két elv ütközik itt egymással: az államok szuverenitása és területi sérthetetlensége áll szemben az önrendelkezés jogával. Koszovó esetében végül a népfelség, a lakosság többségének akarata és a fegyverek döntöttek, a nemzetközi közösség pedig megpróbálta a méltányos rendezést: ha már népének döntő többsége így akarja, Koszovó legyen független állam, de szerb kisebbsége (az északi rész és néhány szerb enklávé) élvezzen autonómiát, és a nemzetközi támogatásokat kihasználva az egész terület békében fejlődjék. Az elmúlt jó tíz év azonban azt bizonyítja, hogy ez a méltányos és racionális elgondolás nem működik.

Az albánok nem hajlandók elfogadni, hogy a szerb kisebbség tényleges autonómiát élvezzen, önmagát igazgassa, márpedig ehhez a kisebbség ragaszkodik, és ezt „az anyaország,” Szerbia minden lehetséges módon támogatja. Ez évben, miután jogos igényeiket az albán hatalom semmibe vette, több szerb település polgármestere lemondott hivataláról. Az áprilisra kiírt időközi önkormányzati választást a szerbek bojkottálták, így a részvételi arány mindössze 3,47 százalékos volt. Pristina és a nemzetközi közösség mégis érvényesnek nyilvánította a választást, ezt a helyi szerbek és Belgrád is – érthetően – elfogadhatatlannak nevezte.

Az így „megválasztott” polgármesterek beiktatása ellen Zvečan községben szerb tiltakozók és az albán rendőrség összecsapását a rendfenntartó KFOR erők megpróbálták megakadályozni, így ők váltak a botokkal, üvegpalackokkal, sőt robbanószerekkel támadó helyi szerbek áldozatává. Ennek során 19 magyar katona is megsérült, többen súlyosan, végül kettőjük lábát is amputálni kellett. Mondani sem kell, hogy a két szembenálló ország és elnöke között folyamatos szópárbaj folyik, Belgrád katonai fenyegetésétől kísérve.

Mint ismeretes, szeptember 24-én az észak-koszovói Banjska ortodox kolostor közelében két rendszám nélküli teherautóval mintegy harminc szerb elzárt egy hidat, majd rátámadt az albán rendőrjárőrre, aminek következtében egy koszovói albán rendőrtiszt életét vesztette. A merénylők a kolostorba menekültek, amit az albán rendőri erők valósággal megostromoltak, és ennek során három szerbet agyonlőttek. Az EU és az Egyesült Államok az esetet fegyveres banda “ocsmány támadásának” nevezte, míg Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság gyászolja az elesett „szerb hősöket.”

koszovo szerbek

A szerbek ezeken a területeken voltak többségben. Az albánok 1908-ban a lakosság 46%-át alkották. 1948-ban 68%-át, 2011-ben pedig 92%-át, a változásokat leginkább a magas albán natalitás és a szerb elvándorlás idézte elő

Megpróbálom pártatlanul elemezni a szerb-albán „hidegháborút.” Adva van (vagy csak volt) egy vegyes lakosságú terület, amelyet két nép tekint a magáénak, az egyik a múltra, a másik a jelenlegi etnikai többségre hivatkozva. A vitatható módon 1912-ben meghúzott szerb-albán határ egy milliós nagyságrendű albán népességet Szerbiának, illetve Jugoszláviának ítélt. Eddig a történet ismerős.

A Szerbiához csatolt, albán többségű terület helyzete, illetve irányítása, állandó feszültségeket, sőt polgárháborús viszonyokat gerjeszt. Jugoszlávia szétesése óta a szerb nacionalisták a korábbinál is jobban ragaszkodnak Koszovóhoz, és miután az de facto önálló állammá vált, azt nem ismerik el, és minden eszközzel támogatják az ország északi részén egy tömbben élő szerb kisebbséget.

A precedensektől félve, a határok sérthetetlenségének a dogmája nem tette lehetővé, hogy a nemzetközi közösség – népszavazás alapján – a koszovói szerbeket Szerbiának ítélje. Az 1975-ös Helsinki Záróokmány alapján ennek, a békés határváltozásnak nem lenne akadálya, ha Koszovó kormánya ebbe beleegyezne. Cserében akár a Szerbiához tartozó, de albán lakosságú Presevo völgyét kérhetné Szerbiától. Nem ez lenne a logikus és békés megoldás? Érvényesülne az önrendelkezés elve és a két kisebbségi közösség, a koszovói szerb meg a szerbiai albán, egyesülhetne saját nemzetével.

Ha az említett dogma miatt ez a megoldás elesik, a második legjobb az lenne, ha Koszovó elfogadná a függetlenség elismeréséért elvárt szerb autonómiát. A szerb kisebbségi közösség koszovói állampolgárként békében élhetne, őrizve és használva nyelvét és ortodox vallását. Ez nem is nagyvonalúságot, csak méltányosságot igényelne az albánoktól. Emlékezhetnének arra, amikor Jugoszláviában élve elnyomták, majd üldözték, sőt elűzni akarták őket. Most ők nem ezt teszik szerb kisebbségükkel? A jó százéves szerb-albán szembenállás és a közelmúlt fegyveres összecsapásai nyomán valamennyire azonban érthető, hogy a koszovói albán farkas és a szerb bárány nem bízik egymásban, nem tud békében élni egymás mellett. Nem volna jobb nemcsak kordonokkal, de nemzetközi határokkal választani szét a két sokat szenvedett népet?

Ha a határváltozás keserű pirula lenne Koszovó számára, megédesíthetné a szerbiai albán völgy átcsatolása Koszovóhoz. Nehéz ez ellen érveket felhozni, legfeljebb az európai status quo védelmét. Jogos elutasítani és elítélni az orosz-ukrán határ erőszakkal, háborúval történő megváltoztatását. A közel száz éve legalább névlegesen autonóm azerbajdzsáni örmény sziget, Nagorno-Karabah véres fölszámolása is a szemeink előtt zajlik. A világ tele van diszkriminált, üldözött nemzeti kisebbségekkel, saját nyelvet beszélő törzsekkel. Mivel nem reális, hogy ezek mindegyikéből önálló állam legyen, a területi vagy a vallásfelekezetekhez hasonlóan személyi alapú autonómia kínálja a logikus a háborúzást megelőző és megakadályozó megoldást. Koszovó nem elrettentő, hanem bíztató példává válhatna. Akár Románia számára is.

Tetszett a cikk?

Osztályozd a csillagokkal!

Átlag: / 5. Szavazatok:

Ha tetszett ez a cikk,

kövess bennünket ezeken a csatornákon:

Sajnáljuk, hogy nem tetszett a cikk!

Segíts nekünk, hogy jobb cikkeket írjunk,

Ezért mondd el a kifogásod

Az olvasás folytatása

KÖVETÉS

A BALK Hírlevele


Azonnali értesítés

Meteorológia

A szerző cikkei

Könyvek kedvezménnyel

B.A. Balkanac

Balkanac

in english

Könyvek kedvezménnyel

Tíz nap legjava